Jaarverslag fractie

Jaarverslag fractie ChristenUnie Hollands Kroon

Ook in het jaar 2016 heeft de ChristenUnie haar rol in de gemeenteraad van Hollands Kroon in alle openheid en vrijheid mogen vervullen en dat is reden tot dankbaarheid. Met een raadslid en vier ondersteuners is het werk prima te overzien en kunnen wij een goede bijdrage aan het debat leveren. De verhoudingen in de raad zijn nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van 2015; er is een raadslid overgestapt van LADA naar de nieuw opgerichte partij Onafhankelijk Hollands Kroon en een aantal raadsleden (Piet Bruijstens, SHK en Fijko van der Laan, PvdA) zijn vanuit hun eigen gelederen vervangen. De verhoudingen tussen oppositie en coalitie zijn ongewijzigd en de ChristenUnie blijft zich constructief-kritisch opstellen. Goede voorstellen kunnen op onze steun rekenen; voorstellen, die onze inwoners benadelen of negatieve effecten hebben op de schepping, keuren we af. Grosso modo kunnen we zeggen dat alles wat kwetsbaar is onze bijzondere aandacht heeft.

Vestiging AZC

In 2016 stond al vroeg in het jaar de discussie over mogelijke vestiging van een AZC op de agenda. Vier avonden zijn georganiseerd, waarop de inwoners hun wensen, bedenkingen en opvattingen konden delen met de raadsleden en de fractie heeft aan alle vier avonden deelgenomen. Marjon, Sylvia, Wim, Yvonne en Johan Paul hebben acte de présence gegeven. In het raadsdebat over de vestiging van een AZC werd door de fractievoorzitter verwezen naar de Barmhartige Samaritaan: uitgerekend een ongewenste vreemdeling, een paria, had oog voor de nood van de overvallen man. Hij verzorgde de wonden en regelde behoorlijke verpleging, maar niet zonder voorwaarden: hij kondigde aan terug te komen en eventuele extra kosten te vergoeden. Zo kijkt de ChristenUnie ook naar de vluchtelingenproblematiek: mensen in nood moeten geholpen worden en waar extra maatregelen nodig zijn om veiligheid van de omgeving te kunnen garanderen of overlast te voorkomen, zullen die maatregelen zorgvuldig en adequaat getroffen moeten worden.

Huishoudelijke Hulp

In maart 2015 was de ChristenUnie de enige partij in de raad die zich verzette tegen het nieuwe systeem van huishoudelijke hulp. Iedereen die nog zelf de regie kon voeren over het huishouden, kreeg geen gemeentelijke ondersteuning meer en dat was voor de ChristenUnie onacceptabel. Het feit dat je een telefoon kunt bedienen wil immers niet zeggen dat je ook het huishouden kunt organiseren. In 2016 kreeg de ChristenUnie gelijk van de rechter en moest Hollands Kroon de verordening op de Hulp bij het Huishouden herzien. Er is echter wel veel leed geschied: veel hulpvragers zijn hun vaste hulp kwijt, veel hulpbieders hun baan. Het heeft ook tot veel faillissementen geleid met alle ellende van dien. De ChristenUnie heeft voortdurend bovenop dit dossier gezeten om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Ook op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie kreeg de ChristenUnie gelijk. De VVE-voorziening voor ieder kind werd afgeschaft en daarmee een prachtige kans om eventuele achterstanden vroegtijdig in te lopen, zodat kinderen zonder achterstand naar het reguliere onderwijs konden gaan. De ChristenUnie had al meermaals aandacht hiervoor gevraagd en gewezen op de gelden, die door de minister hiervoor opzij waren gezet. Het

geld is ervoor, waarom doe je het dan niet? In het najaar van 2016 kwam het college eindelijk tot dezelfde conclusie en met een voorstel om wederom VVE voor ieder kind in te voeren. Inmiddels zijn er wel peuterspeelzalen omgevallen, ontslagen gevallen en zijn kinderen afgevloeid uit peuterspeelzalen. Onnodig en de ChristenUnie heeft voortdurend gevochten om dit soort kwalijk beleid ten goede te keren.

Gemeentelijke belastingen

Als het gaat om de gemeentelijke leges is de ChristenUnie een consequente tegenstemmer. Wij kunnen ons niet vinden in het feit dat de gemeente op rijbewijzen, Verklaringen Omtrent Gedrag en uittreksels uit het Bevolkingsregister geld verdient, terwijl op de leges voor kansspelen en prostitutiebedrijven geld toegelegd moet worden. Wij kunnen ons niet vinden in een gemeentelijk beleid wat door te lage leges op verkapte wijze gokken en prostitutie subsidieert. Dat blijft de ChristenUnie een doorn in het oog en bij iedere behandeling van de legestabel brengen wij dit naar voren. Helaas tot op heden zonder resultaat.

Samenstelling fractie

In 2016 bestond de fractie uit Marjon Tolhuis, Wim Holsappel, Yvonne Anker en Johan Paul de Groot. Op ad-hoc basis werd de fractie ondersteund door Sylvia Bergsma. Sinds de start van Hollands Kroon is Yneke Dijkstra betrokken geweest bij de fractie. Sinds 1 juli 2016 heeft zij zich teruggetrokken wegens haar drukke bezigheden voor haar kerkelijke gemeente.

Overige activiteiten

In 2016 heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld, moties en amendementen ingediend en daarmee haar invloed doen gelden op het gemeentelijk beleid. En de ChristenUnie staat goed aangeschreven: in moeilijke kwesties weet men de ChristenUnie te vinden.

Slotwoord

Als (steun) fractie zijn wij daar dankbaar voor; we beseffen dat we het niet allemaal in eigen kracht kunnen en hoeven te doen, maar we mogen erop vertrouwen dat God ons alles geeft wat we nodig hebben om het werk te kunnen doen: Jij mens, je weet wel wat goed is: trouw en rechtvaardig zijn en nederig de weg te gaan van je God.