Jaarverslag Afdeling

Secretarieel jaarverslag 2016

Hollands Kroon Secretarieel jaarverslag 2016

Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 30 januari 2017 en wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 3 februari 2017.

Als secretaris van de ChristenUnie Hollands Kroon leg ik mijn eerste jaarverslag aan u voor.

Inleiding

Het bestuur van de afdeling is volgens artikel 12 lid 3 van de statuten van onze afdeling verplicht tot het opstellen van een jaarverslag.
Vanwege de regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) is het bestuur verplicht dit jaarverslag ook te publiceren op de website.

In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het jaar 2016. Tevens is in dit verslag het jaarslag opgenomen van de gemeenteraadsfractie.

Werkgebied

Afdeling ChristenUnie Hollands Kroon heeft als werkgebied de gemeente Hollands Kroon.

Ledenvergaderingen

Er zijn in 2016 drie ledenvergaderingen gehouden.
Op 15 april is tijdens de ledenvergadering de informatie gedeeld rondom de structuurwijzing van ChristenUnie, van kiesvereniging naar afdeling. Hierna is het concept Statutenwijziging ChristenUnie voorgelegd aan de leden en deze zijn hier unaniem mee akkoord gegaan.
Daarnaast is tijdens deze ledenvergadering gesproken over het werk van de fractie en is de kascontrole over 2015 uitgevoerd.
De begroting voor 2016 en het financieel- en secretarieel jaarverslag 2015 zijn vastgesteld.

Op 1 juli is Sylvia Bergsma voorgesteld als bestuurslid. Zij is toegetreden tot het bestuur en als secretaris verkozen m.i.v. 22 augustus 2016. Daarnaast is tijdens deze ledenvergadering gesproken over het werk van de fractie.

Op 18 november is de vergadering opengesteld voor belangstellenden. Hiertoe zijn persoonlijke uitnodigingen verstuurd, is er een uitnodiging op de Facebook pagina geplaatst en een persbericht in verschillende kranten. Dit heeft geresulteerd in een hogere ledenopkomst en belangstellenden. Bertus Verhage is na vele jaren de functie van secretaris te hebben vervuld voor onze vereniging/afdeling hiermee op 22 augustus gestopt. Tijdens de vergadering is hij nogmaals bedankt voor zijn jarenlange inzet

José Smit is toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid en ontving een bloem. Tijdens deze vergadering is er in kleinere groepjes met elkaar gesproken over de verwachtingen en ideeën rondom de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en dit leverde mooie ideeën en gesprekken op.

Bestuur

Het bestuur is diverse keren bij elkaar geweest. Daarnaast zijn er veel zaken afgehandeld per telefoon en e-mail. Ook is een afvaardiging van het bestuur aanwezig geweest bij de najaarsvergadering van de Provinciale Unie.
In het afgelopen jaar zijn we gezegend met 2 nieuwe bestuursleden. We blijven actief op zoek en bidden dat ook de bestuurswisseling van de voorzitter en penningmeester gerealiseerd kunnen worden.

De nieuwe secretaris heeft de basiscursus Besturen en module secretariaat gevolgd via het Opleidingscentrum van ChristenUnie. Een ander bestuurslid heeft samen met de fractieondersteuner in het najaar de cursus “Mensen betrekken” gevolgd. In het komende jaar zal hier verdere uitvoer aan gegeven gaan worden.

Als bestuur proberen wij zoveel mogelijk bij de fractievergaderingen aanwezig te zijn om goed op de hoogte te blijven van wat er in de fractie en gemeentebestuur voor zaken spelen. De voorzitter en de penningmeester zijn beide steunfractielid aangezien er anders sprake is van onder bemensing in de fractie. Dit is geen ideale maar wel noodzakelijke situatie waarbij we de hoop uitspreken dat er in de nabije toekomst nieuwe vrijwilligers zullen zijn die de fractie willen ondersteunen.
Wij hebben een goede verstandhouding met de fractieleden en krijgen regelmatig nieuws van onze fractievoorzitter. Dank voor hun geweldige inzet.

Ledenstand

1 januari 2016: 37 leden 1 januari 2017 : 37 leden

Het aantal leden is netto niet toegenomen maar we hebben in 2016 wel 3 nieuwe leden mogen verwelkomen. Daarnaast hebben 3 leden hun lidmaatschap opgezegd. De opzeggingen hadden allen een persoonlijke reden en hadden geen betrekking op het werk van de fractie of het functioneren van onze afdeling.

Om te zorgen dat het ledenbestand op peil blijft is sowieso continue investering nodig in de werving van nieuwe leden.

Relatiebeheer en communicatie

Naast de leden proberen we via diverse kanalen ook andere belangstellenden te bereiken om zo potentiele kiezers meer te betrekken bij de partij en bij het werk van de fractie. Dit doen we onder meer via sociale media en het onderhouden van persoonlijke contacten. Er is een begin gemaakt om kennismakingsgesprekken te voeren met voorgangers en predikanten.

Website

ChristenUnie Hollands Kroon heeft een eigen website binnen het platform dat wordt aangeboden door het partijbureau. De website is zo aangepast dat deze ook actueel is. Op de website zijn o.a. contactgegevens, ANBI gegevens en het verkiezingsprogramma gepubliceerd. Ook kunnen bezoekers de ChristenUnie gaan steunen met een gift of zich aanmelden als lid. De site wordt beheerd door de fractievoorzitter. Op de website is ook een link geplaatst naar de Facebookpagina.

Sociale media

ChristenUnie Hollands Kroon heeft sinds april 2016 ook een eigen Facebook pagina en heeft na een rustige aanloop inmiddels 46 “vind ik leuks”. Op de pagina worden met regelmaat actuele gemeentelijke items geplaatst en/of berichten van ChristenUnie gedeeld. Ook plaatsen we zo nu en dan foto’s. De Facebook pagina wordt beheerd door de fractie. Fractievoorzitter Johan Paul de Groot is ook actief op twitter.

Relatiebeheersysteem

Het relatiebeheer systeem is geïntegreerd in het beheersysteem van de website en wordt geleverd door het partijbureau. Zowel de secretaris als de fractievoorzitter hebben toegang tot dit systeem.

Afronding

We kunnen terugkijken op een mooi jaar waarbij veel werk is verricht binnen de fractie, er 2 nieuwe bestuursleden zijn toegetreden, Facebookpagina is gelanceerd en we als afdeling de eerste stappen hebben gemaakt richting de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Al deze positieve ontwikkelingen maar ook de kracht en inzicht welke we ontvangen, ervaren we als een zegen van God.

Daarbij zijn we oprecht blij met de steun van onze leden, kiezers en belangstellenden en hopen dat u ook in 2017 ons werk wilt steunen: met gebed, financieel of door mee te helpen als vrijwilliger binnen het bestuur, fractie of tijdens de voorbereidingen naar de verkiezingen.

Als secretaris vind ik het een uitdagende en bijzondere taak om op deze manier dienstbaar aan onze partij en daarmee onze samenleving te zijn.

Wieringerwerf, 30 januari 2017

Wim Holsappel Sylvia Bergsma Voorzitter Secretaris