Jaarverslag Afdeling

Secretarieel jaarverslag 2017

Het secretarieel jaarverslag incl. het fractiejaarverslag is vastgesteld door het bestuur op 5 april 2018 en wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering op 20 april 2018. 

Inleiding

Het bestuur van de afdeling is volgens artikel 12 lid 3 van de statuten van onze afdeling verplicht tot het opstellen van een jaarverslag over 2017. Vanwege de regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) is het bestuur verplicht dit jaarverslag ook te publiceren op de website.  

Werkgebied 

Afdeling ChristenUnie Hollands Kroon heeft als werkgebied de gemeente Hollands Kroon. 

Ledenvergaderingen

Er zijn in 2017 twee ledenvergaderingen gehouden. 

De eerste vergadering vond plaats op vrijdag 3 februari in de Cultuurschuur te Wieringerwerf.

We waren dankbaar te kunnen berichten dat er verschillende mensen bereid waren gevonden om zitting te nemen in één van de commissies ter voorbereiding op de Gemeenteraadsverkiezingen. 

De opdrachtomschrijvingen zijn voorgelezen en toegelicht en dit was tevens het startschot voor de commissies om aan de slag gaan. Daarnaast is tijdens deze ledenvergadering gesproken over het werk van de fractie. De kascontrole over 2016 werd uitgevoerd en het financieel- en secretarieel jaarverslag 2016 zijn vastgesteld. 

Vrijdag 10 november stond de vergadering in het teken van de vaststelling van de kandidatenlijst en het kiezen van de lijsttrekker. Een feestelijke bijeenkomst waarbij ons huidig raadslid unaniem werd verkozen tot lijsttrekker en de lijst met 18 kandidaten werd vastgesteld. Het (verkorte) verkiezingsprogramma werd gepresenteerd door de Programmacommissie en er werd een terugblik gegeven op de activiteiten vanuit de campagnecommissie waarbij werd ingestoken op de vormen van publiciteit (bijv. via Facebook). Er werd afscheid genomen van Wim Holsappel, na jarenlange inzet voor onze vereniging/afdeling heeft hij in september moeten besluiten zijn functie binnen het bestuur te beëindigen vanwege gezondheidsredenen. 

Bestuur

Het bestuur heeft acht maal vergaderd, belangrijkste agendapunt was daarbij de voortgang en acties ter voorbereiding op de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Maar ook hoe wij ons als afdeling zichtbaarder kunnen maken, mensen betrekken. Dit heeft erin geresulteerd dat er meer informatie wordt gedeeld via Facebook, er meer aandacht is voor de nieuwe leden, kerstkaarten zijn verstuurd naar de leden, contacten en alle kerken binnen Hollands Kroon en een belronde is gedaan. Verder is er door de bestuursleden actief meegewerkt aan de invulling en uitvoering van activiteiten met het campagneteam (boomactie, oliebollen, kerkentour e.d.)

Er is een afvaardiging van het bestuur en de fractie aanwezig geweest bij de voorjaarsvergadering van de Provinciale Unie, Werkconferentie GR2018 in Amersfoort en de informatieavond over het Regeerakkoord in Hilversum. Ter verdieping wordt er af en toe een cursus gevolgd.

Bestuursleden proberen af en toe aan te sluiten bij de fractievergaderingen of raadsvergadering uit belangstelling en ondersteuning naar de fractie. De penningmeester is tevens fractieondersteuner, dit is geen ideale maar wel noodzakelijke situatie waarbij we de hoop uitspreken dat er in de nabije toekomst nieuwe vrijwilligers zullen zijn die de fractie willen ondersteunen, afgelopen jaar hebben we één nieuw fractielid mogen verwelkomen en daar zijn we erg blij mee. Wij hebben een goede verstandhouding met de fractieleden en krijgen regelmatig informatieve mails en nieuws van onze fractievoorzitter. Dank voor hun geweldige inzet en de resultaten die zij hebben behaald.

Ledenstand

1 januari 2017:  37 leden

1 januari 2018 : 42 leden

We zijn verheugd dat het aantal leden netto met 5 leden is toegenomen. We hebben 6 nieuwe leden mogen verwelkomen. Daarnaast heeft 1 lid het lidmaatschap opgezegd. De reden van opzegging had geen betrekking op het werk van de fractie of het functioneren van onze afdeling. 

Om het ledenbestand op peil te houden blijft investering nodig in de werving van nieuwe leden. 

Relatiebeheer en communicatie 

Naast de leden proberen we via diverse kanalen ook andere belangstellenden te bereiken om zo potentiele kiezers meer te betrekken bij de partij en bij het werk van de fractie. 

Nieuwe leden ontvangen een welkomstmail gevolgd door een kennismakingsbezoek van een afgevaardigde van de fractie en het bestuur. 

Door de kerkentour wordt er meer contact gelegd met de verschillende kerken en hun leden. 

Bij de intrededienst van een predikant is er een persoonlijke felicitatie bezoek afgelegd. 

Een ander hoogtepunt was de lancering van onze 1steNieuwsbrief op 22 november deze is naar de leden en belangstellenden verzonden en deze zal nu met regelmaat de deur uit gaan.

Website

ChristenUnie Hollands Kroon heeft een eigen actuele website binnen het platform dat wordt aangeboden door het partijbureau. Op de website zijn o.a. contactgegevens, ANBI-gegevens en het verkiezingsprogramma gepubliceerd. Ook kunnen bezoekers de ChristenUnie gaan steunen met een gift of zich aan te melden als lid. De site wordt beheerd door de fractievoorzitter. 

Sociale media 

ChristenUnie Hollands Kroon heeft sinds april 2016 ook een eigen Facebook-pagina het aantal “vind ik leuks” op 1 januari 2017 was 46 en op 31 dec 2017 al uitgegroeid naar 96. Op de pagina worden met regelmaat actuele items geplaatst n.a.v. de raadsvergadering, activiteiten binnen de eigen afdeling of landelijk. De Facebook-pagina wordt beheerd door de fractie. 

Fractievoorzitter Johan Paul de Groot is ook actief op Twitter. 

GR2018 

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Met elkaar is er actief nagedacht over de acties en het resultaat is de komst van onze ChristenUnie blauwe boom van 2.40 m hoog die door enkele leden is ontworpen en gemaakt. In het voorjaar is hiermee 4 maal een dorpskern bezocht en door het gesprek met de inwoners zijn er appeltjes met punten opgehangen over wat mensen goed ervaren binnen Hollands Kroon maar zeker ook wat beter kan. Deze inbreng is meegenomen door de programmacommissie. Verder zijn er besluiten genomen m.b.t. de flyers, poster enz., inzet van Facebook, start van kerkentour, Inzamelactie met de Voedselbank, kraam op de Winterfair enz. Veel activiteit, zichtbaarheid en contact richting de inwoners en onze kiezers.

Relatiebeheersysteem

Het relatiebeheer systeem is geïntegreerd in het beheersysteem van de website en wordt geleverd door het partijbureau. Zowel de secretaris als de fractievoorzitter hebben toegang tot dit systeem.

Afronding

Als secretaris vind ik het een dankbare en uitdagende taak om op deze wijze dienstbaar aan onze partij en daarmee onze samenleving te zijn. In het afgelopen jaar hebben we meerdere nieuwe leden mogen ontmoeten die ieder op hun eigen manier een steentje willen bijdragen. 

We mogen met dankbaarheid en verwondering terugkijken op een jaar waarbij veel werk is verricht binnen de fractie, de voorbereidende commissies voor GR2018, campagneactiviteiten, lancering van de Nieuwsbrief en alle gesprekken die gevoerd zijn met inwoners en leden. 

Al deze positieve ontwikkelingen, de kracht en inzicht welke we ontvangen mogen, ervaren we als een grote zegen van onze hemelse Vader.

Daarbij zijn we oprecht blij met de steun van onze leden, kiezers en belangstellenden en hopen dat u ook in 2018 ons werk wilt steunen: in de eerste plaats met uw stem op 21 maart tijdens de verkiezingen maar daarnaast ook met gebed, financieel of door mee te helpen als vrijwilliger binnen het bestuur/ fractie of tijdens activiteiten vanuit de permanente campagne. 

Tel je zegeningen, noem ze één voor één en je ziet Gods liefde dan door alles heen!         

Wieringerwerf, 14 februari 2018  

Interim-voorzitter                              Secretaris                                           Penningmeester

José Smit                                         Sylvia Bergsma                                  Yvonne Anker