Hart voor Hollands Kroon!

Betrouwbaar bestuur

De ChristenUnie staat voor een betrouwbare en transparante overheid, die in open dialoog in gesprek is met de inwoners. Inspraak moet ook daadwerkelijk inspraak zijn en niet alleen het verstrekken van informatie. En informatie moet voor iedereen beschikbaar zijn; als het niet digitaal kan, dan via publicaties in bijvoorbeeld de kranten.

Ruimte om te wonen

De ChristenUnie vindt dat er meer starterswoningen moeten komen, maar ook betere en goed bereikbare seniorenwoningen. Nu moeten woningzoekenden lang op een passende woning wachten en dat moet anders. Ook aan de realisatie van innovatieve woonvormen als Tiny Houses en energieneutrale woningen willen wij graag meewerken.

 Fan van Sport en Onderwijs

Onderwijs en (sport)voorzieningen moeten kwalitatief goed zijn, goed gespreid en goed bereikbaar. Om ervoor te zorgen dat voorzieningen duurzaam in stand kunnen blijven, moeten de krachten gebundeld worden. Mooie voorbeelden van burgerinitiatieven waarbij goed samengewerkt wordt zijn de plannen van de HOZE groep voor het in eigen beheer nemen van de vier zwembaden en de Stichting Sport & Welzijn voor realisatie van de Sportcampus. De combinatie van RSG Wiringherlant, de nieuwe basisscholen en uitgebreide binnen- en buitensportaccommodaties bieden een unieke kans om gezamenlijk een prachtig complex van de grond te krijgen. De ChristenUnie is zo enthousiast over dit initiatief dat het wil onderzoeken of dit concept ook in andere delen van de gemeente toegepast kan worden.

 Ieder kind kan sporten

Kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen moeten lid kunnen worden van een sport of muziekvereniging. Sport is goed voor sociale contacten, voor het ontwikkelen van teamgeest, voor een goede conditie en voor het ontwikkelen van respect voor medestander en tegenstander. Muziek of andere culturele activiteiten stimuleren de creatieve ontwikkeling van kinderen en vergroten de kans op een succesvolle schoolcarrière. Als de financiële middelen in een gezin ontbreken, moet een lidmaatschap mogelijk gemaakt worden vanuit het Kindpakket.

 Handen ineen voor veiligheid

De AED’s zijn niet meer weg te denken uit Hollands Kroon en ook WhatsApp buurtpreventie is succesvol. Samen met de hulpdiensten dragen deze bij aan de veiligheid. Verkeersveiligheid blijft wel een punt van zorg. Samen met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland wil de ChristenUnie een inventarisatie en aanpak van gevaarlijke situaties. Ook het onderhoud van het openbaar groen, de straatkolken en de slecht onderhouden trottoirs moet beter. Gladde, natte en scheve stoepen zijn niet alleen een vervelend gezicht, maar ook gevaarlijk; zeker voor mensen die minder goed ter been zijn, of afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel.

 Sociale Wijkteams weer onafhankelijk

In Hollands Kroon is alle WMO-zorg uitbesteed aan Incluzio. En hoewel de wijkteams professioneel en met veel inzet hun werk doen, vindt de ChristenUnie dat het niet zo mag zijn dat Incluzio bepaalt welke zorg je nodig hebt, daarna zelf de zorg levert en achteraf rapporteert hoe ze het gedaan hebben. De slager keurt niet alleen zijn eigen vlees, maar schrijft ook nog eens de recensie. De ChristenUnie wil dat hier een einde aan komt, zodat de wijkteams weer volledig onafhankelijk en zonder commerciële invloed inwoners die zorg nodig hebben kunnen helpen.

 Gemeente Hollands Kroon in 2022 energieneutraal

De gevolgen van klimaatverandering worden in een steeds hoger tempo duidelijk en daarom wil de ChristenUnie dat Hollands Kroon per 2022 energieneutraal is. Naast het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en wagenpark speelt de gemeente ook een coördinerende rol in het benutten van dakoppervlakken en steekt Hollands Kroon de helpende hand toe om grootschalig hernieuwbare energie op te wekken.

Eerlijke economie, Fair Trade!

De ChristenUnie pleit ervoor om waar mogelijk lokale ondernemers te kiezen als leverancier, aannemer of dienstverlener om zo de lokale economie te stimuleren. Ook wil de ChristenUnie een eerlijke beloning voor eerlijke arbeid concreet maken door mensen in vaste dienst te nemen en het bedrijfsleven te stimuleren zo min mogelijk flex- en tijdelijke contracten af te sluiten. Om een wereldwijde eerlijke handel te bevorderen wil de ChristenUnie dat Hollands Kroon een FairTrade gemeente wordt.

Voorzichtig met lokale heffingen

Lokale heffingen moeten direct ten goede komen aan onze inwoners. Ze mogen dus alleen stijgen met meer dan de inflatiecorrectie als er een beter product tegenover staat. Als een geringe stijging van de OZB ervoor kan zorgen dat alle zwembaden openblijven, dan is dat voor de ChristenUnie bespreekbaar. Andersom geldt dat ook: als dienstverlening uitgehold wordt, moeten de tarieven ook omlaag. Als bijvoorbeeld het grofvuil niet meer opgehaald wordt, dan moet de Afvalstoffenheffing ook omlaag.

Strijd tegen aanvliegroutes Lelystad

Met de plannen voor verplaatsing van een deel van Schiphol naar Lelystad, komen de aanvliegroutes boven de Waddenzee te liggen. De Waddenzee heeft de status van UNESCO Werelderfgoed en de ChristenUnie is van mening dat deze aanvliegroutes de bijzondere natuur ernstige schade toebrengen. Ook zijn de huizen in Hollands Kroon niet zoals in de omgeving van Schiphol qua geluidsisolatie ingericht op overkomende straalvliegtuigen en de ChristenUnie zal er dan ook alles aan doen om deze ontwikkeling te stoppen.

Kracht van de samenleving

Wij gaan uit van mensen en hun mogelijkheden. Zij bepalen de kracht van onze samenleving. Wij willen bouwen op het inzicht en de vakkundigheid van de verpleegkundige, de leerkracht, de agent en al die andere professionals. Tegelijkertijd kunnen we niet zonder al die vrijwilligers van de Buurtbus, de Belbus, Wonen plus Welzijn, Humanitas, Stichting Present, de Voedselbank en al die vrijwillige bestuurders die verenigingen vitaal houden. Samen bouwen aan een vitale, bloeiende en bruisende gemeente Hollands Kroon, dat is waar de ChristenUnie voor staat.