Fractiejaarverslag en verantwoording over het jaar 2017

Logo CUHKdinsdag 20 maart 2018 10:22

De ChristenUnie Hollands Kroon legt graag verantwoording af over wat de fractie heeft gedaan in het afgelopen jaar en niet alleen voor de eigen achterban. De ChristenUnie vindt dat alle inwoners het recht hebben om het doen en laten van de ChristenUnie te kunnen volgen -en waar nodig van commentaar te voorzien- en daarom publiceert zij haar jaarverslag en verantwoording op deze website:

Inleiding

Ook in het jaar 2017 heeft de ChristenUnie haar rol in de gemeenteraad van Hollands Kroon in alle openheid en vrijheid mogen vervullen en dat is reden tot dankbaarheid. Met een raadslid en drie ondersteuners is het werk prima te overzien en kunnen wij een goede bijdrage aan het debat leveren. De verhoudingen in de raad zijn ongewijzigd ten opzichte van 2016; alleen vanuit de VVD heeft Tjebbe Tip de raad moeten verlaten en is opgevolgd door Theo Meskers. De verhoudingen tussen oppositie en coalitie zijn ongewijzigd en de ChristenUnie blijft zich constructief-kritisch opstellen. Goede voorstellen kunnen op onze steun rekenen; voorstellen, die onze inwoners benadelen of negatieve effecten hebben op de schepping, keuren we af. Grosso modo kunnen we zeggen dat alles wat kwetsbaar is onze bijzondere aandacht heeft.

Verbouw gemeentehuis

De ChristenUnie is vanaf het begin kritisch geweest over de verbouwingsplannen van het gemeentehuis en het Kroondomein. Er wordt op tal van terreinen bezuinigd en dan is het niet te verkopen dat je vele miljoenen uitgeeft aan een verbouwing van het gemeentehuis, tenzij aangetoond wordt dat het uiteindelijk een besparing oplevert. Dat laatste leek het geval te zijn; er moest nieuwbouw komen voor een tweetal basisscholen en door die huisvesting te bundelen met de verbouw van De Ontmoeting, zou er een forse besparing optreden. De ChristenUnie heeft de argumentatie zorgvuldig onderzocht en kwam tot de conclusie dat de onderbouwing onvoldoende hard was. Al voordat de eerste werkzaamheden zijn begonnen, hebben wij gewaarschuwd voor een overschrijding van €600.000 of meer. Helaas hebben wij daarin gelijk gekregen en is de uiteindelijke overschrijding zelfs 2,5 miljoen euro geworden. In de raadsvergadering van 2 november 2017 had de ChristenUnie dan ook een tweetal moties van wantrouwen voorbereid, maar deze behoefden niet meer in stemming gebracht te worden omdat zowel Frits Westerkamp (LADA) als Theo Meskers (VVD) zelf opstapten. De ChristenUnie was en is van mening dat na de eerdere miljoenenoverschrijdingen op ICT de maat vol was en opstappen het enige juiste was.

Tiny Houses

Al sinds jaar en dag is er een tekort aan voldoende sociale woningbouw. Ontwikkelaars hebben meer financieel belang bij duurdere huizen en daardoor wordt er slechts mondjesmaat gebouwd voor de minder bemiddelde inwoners. De ChristenUnie heeft voortdurend gepleit voor meer sociale woningbouw, maar ook om innovatieve woonvormen een kans te geven. Kangoeroewoningen, waarbij ieder zijn of haar eigen leven heeft, maar er ook snel hulp geboden kan worden indien noodzakelijk of andere vormen van mantelzorgwoningen hebben we onder de aandacht gebracht van raad en college. Het meest concrete resultaat is de motie van de ChristenUnie waarin het college de opdracht kreeg een pilot te starten met vijf initiatiefnemers voor een zogenoemd Tiny House kreeg de steun van de voltallige raad en inmiddels zijn de gesprekken in een vergevorderd stadium.

WhatsApp Buurtpreventie

In Hollands Kroon wordt veel gevraagd van de inwoners; burgerparticipatie, zelfredzaamheid, eigen kracht; allemaal mooie termijn voor een terugtredende overheid en het steeds meer leggen van verantwoordelijkheid bij de inwoners. De ChristenUnie is van mening dat de inwoners onmisbaar zijn in de samenwerking met de gemeente en veiligheidsdiensten. De gemeente kan niet alles oplossen en het is goed dat de inwoner daarin participeert. WhatsApp Buurtpreventie initiatieven zijn dan ook een waardevolle bijdrage aan de (sociale) veiligheid. Hollands Kroon weigerde alleen in zoverre te faciliteren dat het geen bordjes “Attentie, WhatsApp Buurtpreventie” ter beschikking wilde stellen. Als je van de inwoners een actieve rol verwacht, moet je dat wel mogelijk maken en daarom heeft de ChristenUnie de Motie WhatsApp Buurtpreventie ingediend met een opdracht aan het college van B&W om WhatsApp Buurtpreventie-initiatieven ruimhartig te ondersteunen door een koppeling te maken met de wijkagent, maar ook door het op verzoek aanbrengen van de bijpassende bordjes om ook preventief te kunnen werken. De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft unaniem dit initiatief van de ChristenUnie aanvaard.

Onderzoek zorgpartners

Vanwege de aanhoudende stroom zorgwekkende verhalen die ons bereikten over de zorg, heeft de ChristenUnie samen met de Partij van de Arbeid en GroenLinks een onderzoek gedaan naar hoe de zorgverleners de samenwerking met Incluzio ervaren en de resultaten waren schokkend. Slechte communicatie, veel personele wisselingen waardoor er geen vaste contactpersonen waren, overdracht van cliënten verliep rommelig en werd soms in een kort telefoontje gedaan en de zorgaanbieders kregen vaak zulke lage tarieven voorgelegd dat ze daarvoor het werk niet konden doen. Onze bevindingen zijn helaas niet op waarde geschat door het college en de verantwoordelijk wethouder wuifde de resultaten weg als zijnde onzin. Toch hebben we het idee dat het publiceren van de resultaten wel wat op gang heeft gebracht en dat de wetenschap dat er in de raad kritisch wordt meegekeken het college en Incluzio scherp houdt. De ChristenUnie blijft op dit dossier uiterst waakzaam, want als hier fouten gemaakt worden, gaat dat direct ten koste van onze meest kwetsbare inwoners.

Prostitutie

Als het gaat om de gemeentelijke leges is de ChristenUnie een consequente tegenstemmer. Wij kunnen ons niet vinden in het feit dat de gemeente op rijbewijzen, Verklaringen Omtrent Gedrag en uittreksels uit het Bevolkingsregister geld verdient, terwijl op de leges voor kansspelen en prostitutiebedrijven geld toegelegd moet worden. Wij kunnen ons niet vinden in een gemeentelijk beleid wat door te lage leges op verkapte wijze gokken en prostitutie subsidieert. Helaas is het zo dat de leges voor kansspelen op landelijk niveau zijn bepaald en daar kunnen wij als gemeente niet van afwijken; dat zullen we dus moeten accepteren. Iets anders is het voor de leges voor prostitutiebedrijven en na een strijd van vijf jaar, waarin we iedere keer opnieuw hebben geprobeerd om deze scheve situatie te herstellen, kreeg de ChristenUnie in november 2017 de voltallige raad mee en vanaf 1 januari 2018 zijn ook de leges voor prostitutiebedrijven kostendekkend, waardoor de gemeente niet meer op een verkapte wijze prostitutie subsidieert. Nu deze misstanden zijn rechtgezet, gaat de ChristenUnie zich in de komende periode sterk maken om ervoor te zorgen dat er goede uitstapprogramma’s zijn voor prostitué(e)s en dat hulpverlening te allen tijde op verzoek van de prostitué(e) toegang moet krijgen tot het pand. Dat kan bij APV geregeld worden, zodat een pooier geen hulpverleners aan de deur mag weigeren, als deze op verzoek van de prostitué(e) aanbellen.

Circulaire Economie

In de Kadernota werd als economisch doel “de grootst mogelijke groei van het regionaal product” genoemd. De ChristenUnie is het daar niet mee eens. Groeien om te groeien is geen doel; het gaat om het samenspel tussen welvaart, welzijn, leefbaarheid, natuur en milieu. Er is niets mis met economische groei, maar niet iedere ontwikkeling is wenselijk. Sommige ontwikkelingen leggen vanwege lawaai, verkeersbewegingen, uitstoot of gevaren een te groot beslag op de omgeving. En het kan niet zo zijn dat de welvaart van een enkeling ten koste gaat van het welzijn van velen, een onevenredige aanslag pleegt op natuur en milieu of grote gevaren oplevert. De ChristenUnie heeft een amendement ingediend waarbij deze factoren meegewogen worden. Bij economische ontwikkelingen wordt ook gekeken naar de effecten op leefbaarheid, natuur en milieu. Het gaat immers niet alleen om welvaart, maar ook om een prettige en schone leefomgeving. Bij meerderheid heeft de raad deze visie van de ChristenUnie overgenomen.

Samenstelling fractie

In 2017 bestond de fractie uit Marjon Tolhuis, Wim Holsappel, Yvonne Anker en Johan Paul de Groot. Wim Holsappel heeft zich in de loop van 2017 helaas moeten terugtrekken om gezondheidsredenen, maar we zijn dankbaar dat Hans van Eck de fractie is komen ondersteunen en met een kritische blik de fractie van goede adviezen kan voorzien. Op ad-hoc basis werd de fractie, net als in 2016, ondersteund door Sylvia Bergsma.

Slotwoord

Dit verslag is een beknopte bloemlezing van onze activiteiten. In 2017 heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld, moties en amendementen ingediend en daarmee haar invloed doen gelden op het gemeentelijk beleid. En de ChristenUnie staat goed aangeschreven: in moeilijke kwesties weet men de ChristenUnie te vinden. Als (steun) fractie zijn wij daar dankbaar voor; we beseffen dat we het niet allemaal in eigen kracht kunnen en hoeven te doen, maar we mogen erop vertrouwen dat God ons alles geeft wat we nodig hebben om het werk te kunnen doen: Jij mens, je weet wel wat goed is: trouw en rechtvaardig zijn en nederig de weg te gaan van je God.

Labels

« Terug